PDF

SNAPPCAR ALLMÄNNA VILLKOR (AV)

01.03.2017

Dessa allmänna villkor reglerar användandet av SnappCar-tjänsten. Dessa allmänna villkor gäller för användning av SnappCars tjänster av personer som hyr ut ett fordon och av personer som hyr ett fordon.

SnappCar råder dig att läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant så att du känner till dina rättigheter och skyldigheter.

Observera att om du använder plattformen, applikationen eller SnappCars tjänster har du ett avtal med Minbildinbil ApS när du hyr ett fordon som är registrerad och hyrs ut i Danmark, och ett avtal med Flexidrive Sverige AB när du hyr ett fordon som är registrerad och hyrs ut i Sverige. I alla andra fall har du ett avtal ed CarShare Ventures B.V.

Härefter kommer Carshare Ventures B.V., Minbildinbil ApS, Flexidrive Sverige AB och alla andra anslutna företag att hänvisas till som ”SnappCar”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”.

Översättningen tillhandahålls endast för kundens bekvämlighet. Originaltexten, på engelska, kommer att vara bindande och ska vara rådande om det eventuellt finns någon variation mellan den engelska texten och den översatta texten.

Artikel 1        Definitioner 

Allmänna villkor:        de allmänna villkoren som gäller för SnappCar.

Användare:        en fysisk person som har öppnat en profil på plattformen för att kunna använda tjänsten.

Fordon:        en bil, minibuss för passagerare, husvagn eller annat motordrivet passagerarfordon med minst fyra hjul, för vilket det erfordras ett körkort.

Förskottsbetalning:        alla rimliga och proportionella kostnader som SnappCar har ådragit sig till förmån för en användare och/eller på en användares vägnar under hyresperioden, inklusive men inte begränsat till, kostnader i samband med motorhaveri, olycka, reparation, vägassistans, trafikböter och/eller i samband med andra ärenden.

Försäkringsavgift:        den premie som SnappCar debiterar användare på försäkringsbolagets vägnar.

Försäkringsavtal:        avtalet mellan ägaren (i egenskap av den försäkrade parten), hyrestagaren (i egenskap av den försäkrade parten) och försäkringsbolaget i samband med användning av fordonet som hyrs ut via plattformen.

Försäkringsgivare:        försäkringsbolaget som erbjuder försäkringsavtalet.

Hyresavgift:        priset för att hyra det fordon som har avtalats mellan hyrestagaren och ägaren, exklusive försäkringsavgiften, SnappCar-avgiften och eventuella extrakostnader som utgår.

Hyresavtal:        avtalet som en person som hyr och en ägare ingår genom att använda plattformen för att hyra ett fordon.

Hyresförfrågan:        en förfråga som görs av hyrestagaren för att sluta ett hyresavtal, vilket kan skickas till ägaren via plattformen.

Hyresperiod:        perioden mellan överlämnande av nycklar när hyrestagaren hämtar upp fordonet och det ögonblick när nycklarna lämnas tillbaka av hyrestagaren till ägaren när fordonet levereras.

Hyrespris:        pris exklusive försäkringsavgiften, SnappCar-avgiften och eventuella extrakostnader som utgår.

Hyrestagare:        användare som agerar i egenskap av den part som hyr i ett hyresavtal.

Immateriella rättigheter:        alla typer av industri- och/eller immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, programvarurättigheter, databankrättigheter, varumärkesrättigheter, patenträttigheter, designrättigheter, märkesrättigheter, närstående rättigheter och know-how.

Innehåll:        all information som SnappCar själv lägger ut på plattformen, inklusive, men inte begränsat till plattformens layout och ”utseende och intryck”, logotyper och varumärken.

Kilometerkostnad:        priset för det antal kilometer som har körts vilket har avtalats av hyrestagaren och ägaren, exklusive försäkringsavgiften och SnappCar-avgiften.

Plattform:        det går att få åtkomst till plattformen med hjälp av SnappCars mobila applikation eller de nuvarande eller framtida SnappCar-webbplatserna, inklusive men inte begränsat till www.snappcar.nl, www.snappcar.dk, www.snappcar.se, www.snappcar.de, eller eventuell annan SnappCar-webbplats och de underliggande sidorna som erbjuder dig möjligheten att utnyttja tjänsten.

Profil:        en individuell profilsida som du skapar och administrerar när du registrerar dig som en användare på plattformen.

SnappCar:        företagsnamnet för CarShare Ventures B.V., ett privatägt aktiebolag i enlighet med holländsk lagstiftning, med huvudkontor på Jaarbeursplein 6 i (3521 AL) Utrecht, Nederländerna, vilket är registrerat hos handelskammaren under nummer 55839118, och/eller företag anslutna till det, inklusive men inte begränsat till Minbildinbil ApS, och Flexidrive  Sverige AB.

SnappCar-avgift:        förmedlingsavgift som SnappCar tar ut från användare.

SnappCars immateriella

rättigheter:        alla typer av immateriella rättigheter med hänsyn till tjänsten, plattformen och innehållet.

SnappForm:        det formulär som hyrestagaren och ägaren gemensamt fyller i och undertecknar innan hyresperioden har sin början och efter att hyresperioden löpt ut.  I händelse av ett elektroniskt formulär (och fylls i digitalt via SnappCar-appen), anses underskriften vara likvärdig med en elektronisk bekräftelse, och formuläret kan laddas ned av hyrestagaren och ägaren efter att det elektroniska avtalet signerats.

Skada:        alla typer av skador, defekter och andra fel (som förorsakas på fordonet under hyresperioden).

Tjänst:        den tjänst som SnappCar förser dig med, vilken består i att erbjuda en plattform som gör det möjligt att hyra och hyra ut bilar mellan privata individer.

Verifierad användare:        en användare som SnappCar har verifierat, där verifieringen grundar sig på en kombination av kontroller av den information som tillhandahålls av användaren.

Ägare:        användaren som agerar i egenskap av den part som hyr ut i ett hyresavtal.

Artikel 2        Tillämplighet 

2.1        Dessa allmänna villkor reglerar tjänsten.

2.2        SnappCar kan när som helst ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Den allra senaste versionen av de allmänna villkoren kan hittas på plattformen. I den händelse att de allmänna villkoren ändras, kommer du att få meddelande om de nya allmänna villkoren vid det första tillfället som du använder plattformen efter att ändringen har gjorts. Om du fortsätter att använda plattformen efter att dessa allmänna villkor har ändrats eller om det har gjorts tillägg, godkänner du härmed oåterkalleligen ändringen av eller tillägget till de allmänna villkoren. Om du inte godkänner ändringen av eller tillägget till de allmänna villkoren, kommer du inte längre att kunna använda tjänsten och du har inget annat val än att radera din profil.

2.3        Som ett resultat av förmedlingen av SnappCar, kan ett hyresavtal ingås av hyrestagaren och ägaren. SnappCar är inte en berörd part i hyresavtalet.

2.4        Dessa allmänna villkor gäller mellan SnappCar och användaren. Övriga dokument och övrig information som finns tillgängliga på plattformen är endast i informationssyfte.

Artikel 3        Registrering och profil

3.1        För att kunna använda tjänsten måste du registrera dig som en användare och skapa en profil.

3.2        Du intygar att all information i din profil är korrekt, fullständig och relevant. Du samtycker till att det är oerhört viktigt för att plattformen och tjänsten ska kunna fungera optimalt att den information du uppger är korrekt och fullständig. Du samtycker till att du ensam är ansvarig för att den information du uppger är korrekt och fullständig och att du ansvarar för alla konsekvenser av felaktig, ofullständig eller inkorrekt information i din profil. Du samtycker till att alla typer av skada som du, SnappCar eller tredje man ådrar sig som ett resultat av att din information är felaktig eller ofullständig sker helt på din egen risk och kostnad, såvida inte tillämplig lagstiftning fastställer annorlunda.

3.3        Den information som du uppger under registreringsprocessen kommer att lagras i en databas och behandlas i enlighet med integritets- och cookiepolicyn, vilken du kan konsultera här.

3.4        Du har inte rätt att registrera dig som en användare mer än en (1) gång och/eller upprätta eller skapa mer än en (1) profil vid något tillfälle på plattformen.  

3.5        Du är ensam ansvarig för att hålla ditt användarnamn och lösenord konfidentiellt. Du får inte uppge ditt användarnamn och/eller lösenord till tredje man eller ge utomstående parter åtkomst till din profil på något sätt. Du är därför själv ansvarig för all användning av plattformen med hjälp av ditt användarnamn och lösenord. SnappCar är berättigat att anta att du är den person som faktiskt loggar in med ditt användarnamn och lösenord. Du måste informera SnappCar så snart som möjligt om du har något skäl att misstänka att ett användarnamn eller lösenord har kommit till känna för eventuella icke auktoriserade parter. Du har även skyldighet att vidta effektiva åtgärder, såsom ändring av lösenordet.

3.6        SnappCar har befogenhet att när som helst ta bort en profil, såsom, men inte begränsat till, i de fall då SnappCar får in klagomål om användaren i fråga från andra användare.

 

Artikel 4        Skyldigheter för användaren

4.1        Registrering som användare, utnyttjande av tjänsten och ingående av ett hyresavtal lyder under följande användarvillkor:

        a.        Du måste vara över 21 års ålder och om du vill hyra ett fordon måste du inneha ett giltigt körkort (för den fordonsklass som du önskar hyra) sedan minst 12 månader.

        b.        Du måste ha tillgång till en giltig ID-handling (ett pass eller ID-kort) och ett giltigt körkort. Dessa dokument ska ha laddats upp på din profil i enlighet med de krav som fastställts för detta om och då detta begärs.

        c.        Under de två år som föregick ingåendet av hyresavtalet och/eller registreringen som användare får du inte ha varit involverad i mer än två skadeståndskrav vad beträffar fordon för vilka du är/kommer att bli direkt eller indirekt ansvarsskyldig.

d.        Under åtta år innan ingåendet av hyresavtalet gäller följande för hyrestagaren:

a.        du får inte ha blivit utesluten från eller nekats av ett försäkringsbolag, till exempel, men inte begränsat till, som ett resultat av kontraktsbrott, utestående skulder, bedrägeri, felaktigt eller dåligt beteende eller annat, och att det utav dessa orsaker inte har upprättats några ytterligare krav vad beträffar en försäkring som tagits ut av dig eller i ditt namn, till exempel, men inte begränsat till, högre premier, en högre självrisk och/eller begränsning av täckningen, och

b.         du får inte ha funnits skyldig till trafikonykterhet (under påverkan av alkohol och/eller droger), vårdslös körning, körning utan försäkring och/eller försäkringsbedrägeri.

e        Du, som hyrestagare, får inte ta läkemedel och får inte ha någon funktionsnedsättning, funktionshinder och/eller sjukdom som kan inverka negativt på din körförmåga.

f.        Du ska ha fyllt i din profil fullständigt och sanningsenligt och ha laddat upp ett nyligen taget foto av dig själv som profilfotografi i enlighet med de krav som fastställts för detta ändamål.

g.        Du ska ha samtyckt till och godkänt de allmänna villkoren, integritets- och cookiepolicyn, avgiftspolicyn och uppförandereglerna, vilka du kan konsultera här: Allmänna villkor Personuppgiftspolicy Cookiepolicyn Straffavgifter: bilägare Straffavgifter: hyrestagare.

4.2        Genom att registrera dig som en användare, och utnyttja tjänsten och/eller ingå ett hyresavtal försäkrar du att du uppfyller (och kommer fortsätta att uppfylla) alla de krav som anges ovan. I den händelse du inte (eller inte längre) efterlever dessa allmänna villkor får du inte (eller inte längre) använda tjänsten som en användare och SnappCar kommer att vara berättigat till att utesluta dig från att utnyttja tjänsten och ta bort din profil.

4.3        Du är själv fullt ut ansvarig för alla typer av skador och kostnader som du själv, SnappCar och/eller tredje man ådrar sig till följd av att du inte (eller inte längre) uppfyller de krav som fastställts ovan.

4.4        SnappCar och försäkringsgivaren är berättigade att verifiera användarens identitet, kreditvärdighet, kriminalregisterhistoria och historik över ditt körbeteende genom att konsultera utomstående databaser.

4.5        SnappCar förbehåller sig rätten att lägga till ytterligare krav och/eller villkor för användningen av tjänsten och/eller din registrering som användare, till exempel (men inte begränsat till), krav som gäller kontroll och bekräftelse av identiteten (uppgifterna), fordonets tillstånd och/eller andra transaktionsdata.

4.6         SnappCar har rätt att neka din registrering som användare och/eller blockera eller ta bort din registrering som användare, utan någon skyldighet att uppge något skäl till detta.

Artikel 5        Krav med avseende på ägaren och fordonet

5.1        Följande villkor gäller, som ett tillägg till de villkor och bestämmelser som fastställts i artiklarna 3 och 4, för registrering som en ägare.

a.        Alla fordon som erbjuds att hyra måste vara registrerade på din profil.

b.        Du garanterar att alla de fordon du erbjuder uppfyller följande krav:

i.        alla de grundläggande säkerhetskraven som gäller i det land där fordonethyrs ut,

ii.        att fordonet är fritt från fel, såvida inget annat uttryckligen har avtalats i hyresavtalet med hyrestagaren och registrerats i SnappForm,

iii.        att fordonet måste vara försäkrat minst för lagenligt klientansvar,

iv.        att alla skatter, inklusive vägskatt, för fordonet har betalats i tid,

v.        att fordonet har ett giltigt registreringsnummer och är registrerat i det land där det hyrs ut,

vi.        att du är ensam ägare till fordonet (annars måste du skicka in en skriftlig fullmakt i förväg som visar att den rättmätiga ägaren har godkänt att du hyr ut fordonet via plattformen. Om det gäller en hyrbil, måste du skicka in ett tillstånd från hyrföretaget och du har behov av ett godkännande på förhand från SnappCar för att kunna erbjuda fordonet på plattformen),

vii.        att fordonet har genomgått allt sedvanligt underhåll enligt vad som rekommenderats av fordonstillverkaren, och

viii.        att fordonet kan användas på normalt sätt och har tillräckligt med nödvändiga vätskor, inklusive, men inte begränsat till, motorolja, bromsvätska, kylvätska osv., såvida inget annat uttryckligen har överenskommits i hyresavtalet med hyrestagaren.

 

5.2        I den händelse att fordonet vid något tillfälle inte längre fullständigt uppfyller kraven som tidigare nämnts, måste du ta bort fordonet från din profil och upphäva alla pågående reservationer eller hyresavtal och/eller neka alla hyresförfrågningar.

5.3        SnappCar har rätt att radera fordonet från plattformen när som helst och avsluta alla eventuella väntande reservationer eller hyresavtal och/eller avvisa hyresförfrågningar om uthyrning, om man hyser misstanke om att ett eller flera av kraven som står i Artikel 5.1, under bokstav b, till exempel (men inte begränsat till denna artikel) inte längre uppfylls av fordonet, vid ett antal fordonshaverier som överstiger genomsnittet eller om SnappCar meddelas av ett hyresbolag om att tillståndet som anges i Artikel 5.1 under bokstav b(iv) har återkallats.

5.4        Ägaren har inte tillstånd att lägga och/eller hyra ut mer än tre (3) fordon i profilen via plattformen. Kommersiell uthyrning av fordon är inte tillåtet.

5.5        Ägaren har inte tillstånd att erbjuda fordonet via plattformen och/eller ingå ett hyresavtal med en person som är en medlem i ägarens familj (inklusive, men inte begränsat till, föräldrar, bröder eller systrar och barn) och/eller någon som tillfälligt eller permanent är en medlem av samma hushåll.

5.6        SnappCar och försäkringsgivaren har rätt att verifiera ägarens identitet, kreditvärdighet, kriminalregisterhistoria och försäkringsbakgrund å ena sidan, samt fordonens specifikationer, försäkringshistoria, kriminalregisterhistoria och tidigare skador  å andra sidan genom att konsultera utomstående databaser.

5.7        SnappCar har rätt att neka och/eller ta bort din registrering som ägare och/eller registreringen av ett fordon, utan någon skyldighet att uppge något skäl till detta.

5.8        I den mån SnappCar erbjuder dig alla funktioner för att kunna ta beslut (eller för att kunna ta bättre beslut) vad beträffar nuvarande eller potentiella personer som vill hyra, hyresförfrågningar, hyrespris eller andra ärenden, godkänner du att detta endast erbjuds som ett stödsystem. Du godkänner att du ensam vid alla tillfällen är fullt ut ansvarig för att erbjuda fordonet, fastställa hyresavgiften och kilometerkostnaden, godkänna eller avvisa hyresförfrågningar, använda tjänsten och ingå ett hyresavtal.

5.9        Du är ensam helt ansvarig för all skada och alla kostnader som är ett resultat av det faktum att du och/eller ditt fordon inte (eller inte längre) fullständigt uppfyller kraven som nämnts ovan. Det innebär till exempel (men inte begränsat till detta) ett (tidigt) avslutande av hyresavtalet på grund av slitage och/eller dåligt fordonsunderhåll. I så fall måste ägaren återbetala den inbetalade hyresavgiften till hyrestagaren pro rata och betala tillbaka eventuella ytterligare kostnader som utgår.

Artikel 6        Plattformen 

6.1        Du godkänner att SnappCar endast erbjuder en plattform på vilken du kan komma i kontakt med andra användare i syfte att ingå ett hyresavtal. SnappCar underlättar endast användandet av plattformen men har ingen kunskap om och/eller relation till den information (vilken även inkluderar profilinformationen) som du eller andra användare utbyter genom att använda plattformen och de fordon som görs tillgängliga via plattformen. SnappCar är sålunda inte en berörd part i hyresavtalet och kan därför inte acceptera någon som helst ansvarsskyldighet.

6.2        SnappCar erbjuder plattformen i befintligt skick. Du godkänner att tjänsten endast innehåller den typ av funktioner eller egenskaper i det skick du finner dem på plattformen vid det tillfälle då du använder den. SnappCar utesluter därmed uttryckligen, underförstått och explicit alla garantier, åtaganden och gottgörelser av något slag, inklusive, men inte begränsat till, garantier, åtaganden och gottgörelser med avseende på kvalitet, fullständighet, säkerhet, lagenlighet och riktighet rörande tjänsten (och användning av tjänsten), plattformen (och användning av plattformen) och den information som erbjuds på den, såvida inte dessa allmänna villkor uppger annorlunda.

6.3        Du godkänner att SnappCar är berättigat till att i alla lägen ändra, modifiera och/eller stänga ned plattformen eller tjänsten utan att vara ansvarsskyldig gentemot dig för någon typ av skada. I den händelse du inte vill godkänna några modifieringar och/eller ändringar, är den enda lösningen att inte längre använda tjänsten och plattformen och ta bort din profil.

6.4        SnappCar garanterar inte att tjänsten kommer att vara tillgänglig vid alla tillfällen och utan avbrott eller stopp. Skälen till att tjänsten kan utsättas för avbrott inkluderar, men är inte begränsat till, avbrott i Internet- eller telefonuppkoppling eller som ett resultat av virus eller fel/defekter. Du godkänner att SnappCar inte är ansvarsskyldigt gentemot dig för någon som helst skada som blir en följd av eller som är ett resultat av att tjänsten tillfälligt eller permanent varit otillgänglig eller som ett resultat av ett tillfälligt eller permanent avbrott av tjänsten under loppet av dess användning.

6.5        Du godkänner att SnappCar har rätt att stänga ned tjänsten tillfälligt eller permanent och/eller begränsa användningen av tjänsten, utan krav på något meddelande på förhand och utan att ha någon ansvarsskyldighet gentemot dig som ett resultat därav, i den händelse att SnappCar anser det nödvändigt att göra så, till exempel i samband med ett rimligt sett nödvändigt underhåll av plattformen.

6.6        Du godkänner att SnappCar har rätt att ta bort fordon (inklusive dina fordon) från plattformen utan något meddelande på förhand och utan att ha någon ansvarsskyldighet gentemot dig som ett resultat därav.

6.7        Du accepterar fullt ansvar gentemot SnappCar och möjligen tredje man för all information som du gör tillgänglig på din profil eller som du utbyter på något annat sätt i samband med ett hyresavtal, försäkringsavtal och/eller en hyresförfrågan.

6.8        Du godkänner att SnappCar inte ger och inte kan ge någon typ av garanti vad beträffar fordonen som erbjuds via plattformen och att man inte har kontrollerat den information som görs tillgänglig på plattformen, i form av profiler eller på något annat sätt, samt att man inte åtar sig något som helst ansvar för sådan information. Du godkänner dessutom  att du inte kan hålla SnappCar ansvarigt på något sätt, såvida inte dessa allmänna villkor uttryckligen anger något annat.

Artikel 7        Ingående av hyresavtal 

7.1        a) Hyresavgiften kommer att fastställas av ägaren, inom de minimi- och maximumbelopp som har fastställts av SnappCar och eventuella tilläggsinstruktioner.

b) SnappCar har rätt att debitera ytterligare kostnader, som SnappCar-avgiften och försäkringspremien, samt andra kostnader baserade på riskprofilen, till exempel i samband med användarens ålder, fordonets tillverkningsår eller värde eller ytterligare kostnader på försäkrarens vägnar, som täckning utomlands.

c) Ägaren kommer även att fastställa kilometerkostnaden. Fria mil (antalet mil för vilka ingen avgift behöver betalas) kommer att bestämmas av ägaren, om tillämpligt, inom ramen för de instruktioner som ges av SnappCar. Det är inte tillåtet att betala kilometerkostnaden sinsemellan och/eller debitera andra kostnader för hyrestagaren eller lösa eventuella kostnader mellan parterna.

7.2        Du som hyr har rätt att skicka in flera olika hyresförfrågningar, upp till det maximala antal som anges på plattformen.

7.3        Ägaren i fråga mottar ett meddelande angående hyresförfrågan. En ägare kan indikera på plattformen att han/hon önskar acceptera hyresförfrågan.

7.4        Hyresavtalet kommer att bedömas som slutet vid det tillfälle då ägaren accepterar hyresförfrågan från den person som vill teckna hyresavtalet. SnappCar är inte en berörd part i hyresavtalet. SnappCar agerar endast som en mellanhand genom att erbjuda plattformen och underlätta betalningen.

7.5        Du som hyr får inte hyra mer än ett (1) fordon via plattformen för samma period eller under perioder som överlappar varandra. Efter att ett hyresavtal har ingåtts och hyresavgiften har betalats, kommer alla andra utestående hyresförfrågningar för samma och/eller en överlappande period att automatiskt annulleras.

Artikel 8        Skyldigheter enligt hyresavtalet

8.1        Under hyresperioden är hyrestagaren ansvarig för fordonet och alla kostnader som avser fordonets skick, placering och säkerhet.

8.2        Hyrestagaren intygar att han/hon kommer att använda fordonet i enlighet med uppförandereglerna som har gjorts tillgängliga på plattformen: Rules of Conduct.

8.3        Hyrestagaren har inte tillstånd att låta någon annan än hyrestagaren själv köra fordonet, såvida inte (i) den andra föraren är registrerad hos SnappCar som en "Verifierad användare", (ii) den andra användaren har meddelats till SnappCar i förväg, och (iii) hyrestagaren har informerat ägaren i detta avseende.

8.4        Innan ägaren överlämnar fordonet till hyrestagaren att ta i besittning som ett resultat av hyresavtalet, måste ägaren och hyrestagaren fylla i all information i SnappFormet korrekt och i sin helhet, och underteckna SnappFormet eller bekräfta det elektroniskt via plattformen. SnappFormet utgör en del av hyresavtalet. Hyrestagaren och ägaren är fullständigt ansvariga för att korrekt och fullständigt fylla i alla information samt checka in och ut via plattformen och/eller SnappCar-appen.

8.5        Ägaren måste förhindra att hyrestagaren tar fordonet i besittning om ägaren har rimlig grund att anse att denna person:

a)        inte uppfyller kraven i användarvillkoren för en person som hyr som fastställts i artikel 4,

        b)        utav något skäl är olämpligt att han/hon kör fordonet,

c)        inte kan visa upp giltigt körkort och pass eller ID-kort (för att kunna identifiera sig själv),

d)        inte kan visa upp en bekräftelse av hyresavtalet med korrekt bokningsnummer, eller

e)        vägrar att fylla i korrekt och fullständig information i via SnappCar-appen och/eller SnappForm och/eller vägrar att checka in.

I de fall som räknas upp ovan kan ägaren säga upp hyresavtalet utan att behöva betala några kostnader eller straffavgifter.

8.6        Den person som hyr kan välja att inte ta fordonet i besittning om han/hon har rimlig grund att anse att ägaren:

a)        och/eller fordonet inte uppfyller kraven i användarvillkoren som fastställts i artiklarna 4 och 5, och/eller

b)        underlåter att ange eventuell skada på fordonet på ett korrekt och fullständigt sätt via plattformen, SnappCar-appen och/eller SnappForm.

c)        Vägrar att fylla i all annan information korrekt och fullständigt via SnappCar-appen och/eller SnappForm och/eller vägrar att checka in.

I de fall som räknas upp ovan kan hyrestagaren säga upp hyresavtalet utan att behöva betala några kostnader eller straffavgifter och kommer att få en återbetalning av hyresavgiften som han/hon har betalat in från ägaren.

8.7        Hyrestagaren är skyldig att lämna tillbaka fordonet:

a)        på det datum och vid den tidpunkt och plats som överenskommits i hyresavtalet,

b)        utan att några av dennes personliga tillhörigheter finns kvarlämnade i fordonet,

c)        inklusive alla nycklar och handlingar och/eller övrig dokumentation och material (inklusive reservmaterial) och tillbehör, inklusive, men inte begränsat till, reservhjul, domkraft och allt övrigt material som fanns i fordonet vid det tillfälle då det överlämnades till hyrestagaren,  

d)        med bensinmätaren på samma nivå som när fordonet togs i besittning, såvida inte båda parterna har avtalat annorlunda och registreras av parterna i SnappForm och

e)        i samma skick som fordonet var i när det togs i besittning, såvida inte båda parterna har avtalat och registrerat annorlunda i SnappForm.

8.8        Den person som hyr är fullt ut ansvarig för all skada som ägaren, SnappCar och/eller tredje man ådrar sig som ett resultat av den hyrande personens underlåtenhet att till fullo eller delvis iaktta sina skyldigheter. Hyrestagaren godkänner dessutom de ansvarsskyldigheter som fastställts ovan, liksom skyldigheten att samarbeta vid hantering av skadeståndskrav och accepterar den avgiftsplan och de pålagor som fastställts i avgiftspolicyn Straffavgifter: bilägare straffavgifter: hyrestagare som SnappCar kan pålägga och få ersättning för, som ett tillägg till den faktiska skadan som ägaren eller SnappCar har ådragit sig.

8.9        När hyresperioden har löpt ut är hyrestagaren och ägaren skyldiga att indikera i SnappFormet (antingen i pappersform eller, om möjligt, elektroniskt via plattformen) huruvida fordonet har skadats, utöver avläsningen av fordonets distansmätare och bensinnivån i fordonet. Hyrestagaren och ägaren är skyldiga att gemensamt underteckna och/eller bekräfta SnappFormet. I händelse att en eller båda parterna vägrar att gemensamt underteckna och/eller bekräfta SnappFormet, kommer båda parterna att vara skyldiga att på egen hand fylla i ett SnappForm i pappersformat och underbygga information som anges i SnappForm med bevis (till exempel, med fotografier).

8.10        Hyrestagaren och ägaren är fullständigt ansvariga för att korrekt och fullständigt fylla i, kontrollera och komplettera SnappCar-appen och SnappForm, inklusive att checka in och ut korrekt och i god tid. SnappForm utgör del av hyresavtalet och kan laddas ner av hyrestagaren och ägaren efter bekräftelse

8.11        SnappCar kan medla om det uppstår en konflikt mellan hyrestagaren och ägaren. SnappCar är dock inte en part i hyresavtalet och/eller försäkringsavtalet. Därför är det hyrestagaren och ägarens ansvar att hitta en lösning till en eventuell konflikt som uppstår.

Artikel 9        Hyresavtalets giltighetstid och upphörande

9.1        Hyresavtalet kommer att ingås för hela hyresperioden och automatiskt upphöra när hyresperioden löper ut och efter att betalning till fullo har gjorts. Hyrestagaren och ägaren kan endast säga upp hyresavtalet i förtid i enlighet med avgiftspolicyn Straffavgifter: bilägare straffavgifter: hyrestagare.

9.2        Om fordonet lämnas tillbaka vid en tidigare tidpunkt än vad som överenskommits i hyresavtalet kommer det inte att resultera i att hyresavtalet upphör att gälla och/eller en fullständig eller partiell återbetalning av hyrespriset.

9.3        SnappCar måste ha mottagit hyresavgiften till fullo samt SnappCar-avgiften, försäkringsavgiften och alla andra kostnader som utgår innan den avsedda hyresperioden inleds.

9.4        Fram till dess att SnappCar har mottagit betalningen av hyresavgiften till fullo samt SnappCar-avgiften, försäkringsavgiften och alla andra kostnader som utgår, har båda parterna rätt att säga upp hyresavtalet utan kostnad.

9.5        Parterna kan förlänga hyresavtalet tills den avsedda hyresperioden löper ut. Vad beträffar förlängningen av hyresperioden, måste samma förfarande iakttas som det förfarande som följdes för att ingå det inledande hyresavtalet. I den händelse att ägaren underlåter att godkänna begäran att förlänga hyresavtalet och/eller om hyrestagaren underlåter att tidsenligt betala in (den extra) hyresavgiften, kommer den ursprungliga hyresperioden att gälla enligt vad som fastställts i hyresavtalet. Dessa allmänna villkor kommer också att gälla efter att vederbörliga ändringar beträffande eventuella (avtalade) förlängningar av hyresavtalet har gjorts.

9.6        Dessa parter kan återkalla hyresavtalet inom en period av 14 dagar efter dess ingående enligt vad som avses i artikel 7.4 ovan. Hyresavtalet kan dock inte återkallas av endera part efter att hyresperioden har inletts. Från och med att hyresperioden har sin början, förväntas hyresavtalet att slutföras fullt ut när det gäller rätten till att avsluta kontraktet.

Artikel 10        Skada, försäkring och straffavgifter

10.1        Försäkringsavtalet kommer att ingås vid samma tidpunkt som ingåendet av hyresavtalet. Försäkringsavtalet kommer att vara beroende av hyresavtalet, det kommer att ha samma giltighetstid som hyresavtalet och upphöra enligt tillämplig lagstiftning när hyresavtalet löper ut. Om det föreskrivna förfarandet inte efterlevs för ingående av hyresavtalet eller eventuell förlängning av detsamma, kommer fordonet inte att vara försäkrat.

10.2        Försäkringsavtalet kommer att regleras av försäkringsgivarens försäkringsvillkor. Du kan hitta mer information om detta på försäkring.

10.3        Hyrestagaren är fullt ut ansvarig för all typ av skada. I händelse att skadan inte upptäcks när fordonet lämnas tillbaka, men rapporteras till hyrestagaren och till SnappCar skriftligen inom 48 timmar, gäller det rättsliga antagandet att skadan uppstod under hyresperioden, för vilken hyrestagaren kommer att vara ansvarsskyldig.  

10.4        I händelse att skadan täcks av försäkringsavtalet, kommer hyrestagaren att vara skyldig att endast betala självrisken, som fastställts i försäkringsavtalet.

10.5        I händelse att skadan inte omfattas av försäkringsavtalet, ska hyrestagaren och ägaren göra upp skadan separat.

10.6        Försäkringsgivaren kan och är berättigad till att, som ett villkor för försäkringstäckning, fastställa att hyrestagaren och/eller ägaren måste lämna in ett fullständigt ifyllt och bekräftat och/eller undertecknat SnappForm och att hyrestagaren och/eller ägaren måste lämna in ett fullständigt ifyllt och undertecknat europeiskt skadeståndsformulär. I den händelse att hyrestagaren eller ägaren underlåter att samarbeta eller underlåter att samarbeta på ett tillfredsställande sätt i detta avseende, kommer den parten att ensam vara ansvarig för eventuell skada som uppstår. Detta inkluderar sålunda, men är inte begränsat till, skada som uppstår och som inte täcks av försäkringsbolaget eftersom användare inte har samarbetat eller inte har samarbetat på ett tillfredsställande sätt.

10.7        I den händelse att det blir uppenbart att en ägare försöker att lura på ett fordon till hyrestagaren med en redan befintlig skada på fordonet, kommer de faktiska kostnaderna för nödvändig värdering av skada, hantering av skadeståndskrav och extra administrativa handlingar, såsom upptagande i FISH-systemet och rapportering av försäkringsbedrägeri till polisen, att indrivas från ägaren, plus en administrativ avgift enligt vad som fastställts i avgiftspolicyn Straffavgifter: bilägare straffavgifter: hyrestagare. Beloppet kommer att uppgå till minst 1 000 euro för varje incident. Ägaren kommer även att uteslutas från försäkringen som ingåtts med försäkringsgivaren.

10.8        Ägaren ansvarar själv för alla erforderliga meddelanden till sitt nuvarande försäkringsbolag om det faktum att fordonet kommer att hyras ut. Ägaren ansvarar själv för att hans/hennes nuvarande försäkringsbolags allmänna villkor efterlevs och måste sålunda själv bedöma om antalet kilometer per år med hänsyn till den aktuella försäkringen bör ändras och meddela det nuvarande försäkringsbolaget om detta.

Artikel 11        Betalning

11.1        Den person som hyr kommer att betala det hyrespris som överenskommits i hyresavtalet. Hyresavgiften samt SnappCar-avgiften, försäkringsavgiften och eventuell andra kostnader som utgår till fullo innan hyresperioden inleds. Kilometerkostnaden samt SnappCar-avgiften och försäkringsavgiften ska ha betalats till fullo, i enlighet med artikel 11.5, efter att hyrestagaren och ägaren har bekräftat miltalet.

11.2        Information om betalningsmetoder tillhandahålls på plattformen payment methods. Alla betalningar kommer att hanteras i samarbete med en tredje part. Alla betalningar kommer göras till den tredje parten i fråga först, efter vilket denna utomstående part kommer att distribuera betalningarna till de relevanta ägarna efter att hyresavtalet i fråga har löpt ut, samt till SnappCar och andra klienter såsom försäkringsbolaget.

11.3        SnappCars information kommer att bedömas såsom korrekt beträffande fastställandet av beloppet för eventuell betalning till hyrestagaren eller ägaren.  

11.4        SnappCar påtar sig ingen som helst ansvarsskyldighet för misstag som gjorts vid ingående av hyresavtalet, inklusive, men inte begränsat till, misstag beträffande profiler, hyresperioder, hyresavgifter och/eller fordon.

11.5        Efter att hyresperioden har löpt ut kommer kilometerkostnaden att inkasseras från hyrestagaren omedelbart efter att antalet extra kilometer som körts har bekräftats av hyrestagaren och ägaren. Kilometerkostnaden kommer sedan att betalas till ägaren senast fem arbetsdagar efter att den har inkasserats tillsammans med hyresavgiften.  

11.6        Du godkänner att SnappCar kan ta ut extraavgifter och inkassera dem efter att hyresperioden har löpt ut, som ett tillägg till hyreskostnaden, inklusive, men inte begränsat till kostnader med avseende på:

        a)        eventuella avgifter baserat på avgiftspolicyn Straffavgifter: bilägare straffavgifter: hyrestagare.

        b)        rengöringskostnader (om fordonet blir smutsigt under hyresperioden),

c)        självrisken som kan gälla på grundval av försäkringsavtalet, som kommer att samlas in av försäkraren.

d)        eventuella avgifter och processkostnader avseende parkering, trafik och/eller överträdelser, inklusive, men inte begränsat till, eventuella bogseringskostnader eller kostnader i samband med hjullås som man ådragit sig under hyresperioden,

e)        en förlust eller skada till följd av en användares underlåtenhet att iaktta kraven i dessa allmänna villkor, i den mån det är tillåtet enligt lag,

f)        en förlust eller skada till följd av en användares underlåtenhet att iaktta kraven i hyresavtalet, i den mån det är tillåtet enligt lag,

g)        moms eller andra skatter som påläggs beloppen som det hänvisas till i denna artikel eller i hyrespriset,

h)        eventuella förskottsbetalningar som betalats av SnappCar, till tredje man, inklusive andra användare till exempel, samt

i)        alla kostnader som är resultatet av automatisk återbetalning av skulder på det bankkonto som SnappCar har kännedom om och som användaren har uppgett.    

11.7        Ägaren accepterar att om och i den mån SnappCar är oförmöget att inkassera tilläggsavgifterna, kommer SnappCar inte att vara förpliktigat att betala sådana extra kostnader till ägaren, oavsett den underliggande orsaken, liksom i händelse av att kostnaderna inte omfattas av försäkringsavtalet.

11.8        Användaren auktoriserar SnappCar att debitera följande betalningar från det bankkontonummer som SnappCar har kännedom om eller som används av användaren vid det tillfälle då de infaller:

        a)        en avgift på grundval av SnappCars avgiftspolicy,

b)        en betalning som är förfallen för tjänsten, inklusive kilometerkostnaden, SnappCar-avgiften, försäkringsavgiften och eventuella extrakostnader som utgår.

c)        en betalning som är förfallen med avseende på självrisken i samband med försäkringsavtalet,

d)        en betalning som är förfallen beträffande en förlust eller skada som ett resultat av en försummelse från användarens sida att uppfylla kraven i dessa allmänna villkor, och

        e)        eventuella förskottsbetalningar som betalats av SnappCar.

11.9        SnappCar är berättigat att kräva en säkerhetsdeposition. Vid registreringen på plattformen, samtycker användaren till att vid behov betala en säkerhetsdeposition, till exempel via iDeal eller kreditkort. Denna säkerhetsdeposition kan användas för att samla in extrakostnader som användaren är skyldig, så som vi hänvisar till ovan.

11.10        SnappCar är berättigat att när som helst kvitta utestående belopp och/eller upphäva tjänsten.

Artikel 12        Immateriella rättigheter

12.1        Alla SnappCars immateriella rättigheter innehas endast av CarShare Ventures B.V. och/eller dess licensgivare.

12.2        CarShare Ventures B.V. beviljar härmed en begränsad, personlig, återkallelig rättighet till användarna som inte kan licensieras i andra hand eller överlåtas för att använda SnappCars immateriella rättigheter på det sätt som fastställts i dessa allmänna villkor.

12.3        Meddelanden eller indikationer vad beträffar SnappCars immateriella rättigheter kan inte modifieras på något sätt, inklusive, men inte begränsat till, att ta bort dem, göra dem oläsliga, gömma dem eller ändra dem.

12.4        Alla direkta eller indirekta överträdelser av SnappCars immateriella rättigheter är förbjudna. Du intygar att du inte kommer att utföra några som helst handlingar som direkt eller indirekt skulle kunna bryta mot eller skada SnappCars immateriella rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, domännamn, varumärken, märkesnamn eller reklam (till exempel, genom användning av GoogleAdwords).

12.5        I den mån eventuella immateriella rättigheter överförs i någon information som du inkluderar i din profil, beviljar du härmed, utan kostnad, en världstäckande och enkel licens utan belastning till SnappCar för användning och avslöjande av sådan information.

Artikel 13        Ansvarsskyldighet

13.1        SnappCar ansvarar endast för direkt skada (enligt vad som beskrivs nedan) som du ådrar dig som ett resultat av ett uppsåtligt brott mot och/eller en felaktig handling från SnappCars sida, vilken är avgiftspliktig för ett belopp upp till 1 000 euro. Under inga omständigheter kommer SnappCars fullständiga ansvarsskyldighet vad beträffar varje enskild incident, och i händelse av på varandra följande incidenter med avseende på varje kalenderår, att överstiga beloppet på 1 000 euro.

13.2        Med direkt skada menas endast:

        a)        materiell skada på artiklar,

b)        rimliga kostnader som man ådrar sig för att förhindra eller begränsa direkt skada och som man kunde förvänta sig som ett resultat av incidenten på vilken ansvarsskyldigheten grundar sig, och

c)        rimliga kostnader som man ådrar sig för att fastställa orsaken till skadan, ansvarsskyldigheten, den direkta skadan och tillvägagångssättet för att åtgärda den.

13.3        All ansvarsskyldighet å SnappCars sida för allt annat än direkt skada, inklusive följdskada, är utesluten. Med följdskada i detta sammanhang menas alltid: vinstbortfall, förlust av besparingar, en nedgång i goodwill, skada som ett resultat av affärsavbrott, förlust, kostnader som åsamkas för att förhindra eller fastställa följdskada, förlust av egendom, utbyte av eller skada på elektronisk data och/eller förlust till följd av förseningar.

13.4        SnappCar är i vilket fall under inga omständigheter ansvarigt för skada som ett resultat av:

a)        information som SnappCar mottar från tredje man eller information som lagts ut på tredje mans webbplatser, till vilka SnappCar hänvisar,

        b)        information som användare lägger ut på plattformen eller i profiler,

        c)        skada på eller förlust av egendom, inklusive ett fordon,

d)        död eller personskada, såvida det inte är ett resultat av en avsiktlig handling eller försummelse eller grov vårdslöshet från SnappCars sida,

        e)        trafik- eller parkeringsöverträdelser med avseende på ett fordon,

        f)        bensinkostnader med avseende på ett fordon,

g)        en annan användares underlåtenhet att uppfylla kraven i dessa allmänna villkor, och

h)        uppsägning av ett hyresavtal, avbrott av tjänsten, borttagande av en profil och/eller nedstängning av plattformen.

13.5        Denna begränsning av SnappCars ansvarsskyldighet är inte avsedd att utesluta ansvarsskyldighet från SnappCars sida för eventuell avsiktlig handling eller försummelse och/eller uppsåtlig vårdslöshet av SnappCar (”egna handlingar”) och/eller dess underordnade.

13.6        Du håller SnappCar skadeslöst mot alla typer av skada och kostnader, inklusive, men inte begränsat till, skada som ett resultat av ett faktiskt eller påstått brott mot SnappCars immateriella rättigheter, skadeståndskrav från tredje man, inkasseringskostnader, lagenlig marknadsränta, vinstbortfall, eventuella utestående straffavgifter eller böter, och kostnader för rättslig hjälp som SnappCar ådrar sig och som uppstår till följd av (i) ett uppsåtligt brott som ett resultat av en underlåtenhet från din sida att efterleva kraven i de allmänna villkoren, (ii) din användning av tjänsten, eller (iii) en felaktig eller olaglig handling, inklusive, men inte begränsat till, en överträdelse eller brott mot hyresavtalet.

Artikel 14        Upphörande av profilen

14.1        Du har rätt att när som helst sluta använda tjänsten och säga upp/ta bort din profil. Upphörandet av din profil kommer inte att påverka något hyresavtal som redan har ingåtts innan den tidpunkt vid vilken din profil upphörde. Alla hyresförfrågningar kommer att annulleras.

14.2        Du godkänner att SnappCar har rätt att blockera din användning av tjänsten, att utesluta dig och/eller ta bort din profil, utan någon ansvarsskyldighet gentemot dig, i den händelse att SnappCar anser att det finns skäl att göra så, till exempel, men inte begränsat till, om du handlar i strid mot någon bestämmelse som fastställts i dessa allmänna villkor.

14.3        I den händelse att du när din profil har upphört fortfarande är berättigad till att motta en betalning och/eller fortfarande innehar ett saldo vid det tillfälle när din profil sägs upp, kommer SnappCar att se till att sådana belopp betalas ut till dig.

14.4        Alla belopp som du är skyldig SnappCar kommer att förfalla till betalning omedelbart vid den tidpunkt då din profil sägs upp.

Artikel 15        Övriga bestämmelser 

15.1        Dessa allmänna villkor och alla tvister som uppstår ur och/eller hänför sig till dessa regleras av föreskriven och tillämplig lagstiftning och förordningar i det land där fordonet är registrerat och hyrt ut.

15.2        Alla tvister som uppstår ur och/eller hänför sig till dessa allmänna villkor kommer att överlämnas till behörig domstol i Utrecht, såvida ingen annan behörig domstol utnämns i enlighet med tillämplig lagstiftning.

15.3        Om du har någon reklamation, skicka in ditt klagomål först till SnappCar (+ 46-840.30.95.92 eller till support@snappcar.se). Om din reklamation inte behandlas till din belåtenhet, har du som kund rätt att ladda upp din reklamation via EU-plattformen (European Online Dispute Resolution Platform) http://ec.europa.eu/odr.

15.4        I den händelse att någon bestämmelse som fastställts i dessa allmänna villkor visar sig vara utan laga kraft eller undergår ogiltigförklarande eller är eller blir ogiltig helt eller delvis utav något skäl, kommer de övriga bestämmelserna som fastställts i de allmänna villkoren att förbli i laga kraft fullt ut. SnappCar kommer att ersätta den ogiltiga bestämmelsen med en bestämmelse som är giltig och vars rättsliga konsekvenser, med beaktande av de allmänna villkorens innehåll och syfte, är så nära som möjligt i syfte till den bestämmelse som bedömts såsom ogiltig.

15.5        SnappCar har rätt att överlåta till tredje part eller pantsätta alla typer av skadeståndskrav, befogenheter, rättigheter och skyldigheter, samt åtgärder som avser de allmänna villkoren och kommer att meddela dig om detta om man väljer att göra så. Du förklarar härmed nunc pro tunc att du kommer att samarbeta vid en sådan överlåtelse eller pantsättning och att tredje man i händelse av en sådan överlåtelse kommer att ha rätt att utöva alla rättigheter gentemot dig.

SNAPPCAR  Allmänna villkor           01-03-2017           av