PDF

SNAPPCAR ALLMÄNNA VILLKOR

03-05-2021

 

Dessa allmänna villkor reglerar användningen av SnappCars tjänst som erbjuds via vår plattform (via webb eller app) och gäller för personer som hyr ut ett fordon och personer som hyr ett fordon. Tjänsten/tjänsterna som tillhandahålls av SnappCar tillhandahålls till både ägare och hyrestagare.

 

s dessa allmänna villkor noggrant så att du vet vilka rättigheter och skyldigheter du har.

 

På sidan[17] hittar du de ytterligare villkor som gäller för SnappCar Keyless och alla användare som hyr eller hyr ut ett fordon med SnappCar Keyless-teknik.

 

Observera att om du använder plattforms-, applikations- eller SnappCar-tjänsterna, har du kontrakt med Flexidrive Sverige AB när du hyr ett fordon som är registrerat och hyrt i Sverige. Du har kontrakt med CarShare Germany GmbH när du hyr ett fordon som är registrerat och leasat i Tyskland. I så fall gäller andra villkor - du hittar dem här [hyperlänk]. I alla andra fall har du avtal med CarShare Ventures BV och de allmänna villkoren nedan gäller.

 

Härefter  kommer   CarShare Ventures  BV  och  Flexidrive Sverige AB  och  alla andra anslutna företag att kallas "SnappCar", "vi", "oss" eller "vår".


 

Artikel 1 Definitioner


 

 

Förskottsbetalningar:     alla     rimliga     och    proportionerliga kostnader  som  SnappCar  har  har  haft  till  förmån  för  en användare   och/eller   för    en   användares   räkning   under hyresperioden,  inklusive men  inte begränsat till kostnader  i samband med haveri, olycka, reparation, bogserings-avvikeser, trafikböter och/eller i samband med andra ärenden. Bokningsperiod:     den    period    som    överenskommits     i hyresavtalet.

Innehåll: all information  som SnappCar  själva lägger  ut på

plattformen, inklusive men inte begränsat till layouten och utseendet på plattformen, logotyper och varumärken som ingår samt vissa texter.

Skada:  alla  skador,  defekter  och  andra  brister  (som  tillförs

fordonet under hyresperioden).

Avdragsgillt: det belopp som anges i försäkringsavtalet, som måste betalas av hyrestagaren i händelse av skada.

Allmänna villkor: dessa är allmänna villkor för SnappCar. Förutsättningar:

Försäkringsavtal:  avtalet  som  består  av  försäkringsvillkoren

och  försäkringen  mellan  ägaren  (som  försäkringstagaren), liksom   avtalet   mellan   hyrestagaren   (som   försäkrad)   och


 

försäkringsgivaren, i samband med användningen av fordonet som hyrs med hjälp av plattformen. Mer information om detta finns på www.snappcar.nl/verzekring.

Försäkringsavgift: premien SnappCar debiterar användare å försäkringsgivarens vägnar.

Försäkringsgivare: försäkringsbolaget som erbjuder försäkringsavtalet.

IP-rättigheter:      alla      industriella      och/eller     immateriella

rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, programvarurättigheter, databanksrättigheter, varumärkesrättigheter, patenträttigheter, designrättigheter, handelsnamnsrättigheter,  angränsande  rättigheter  och kunskaper därom.

Avgift körsträcka: priset för de kilometer som körts enligt överenskommelse mellan hyrestagare och ägare.

Ägare: personen som agerar som leasingpart i samband med ett hyresavtal.

Plattform:    plattformen    som     kan    nås    med    SnappCars

mobilapplikation eller nuvarande eller framtida SnappCar- webbplatser;  inklusive  men  inte  begränsat  till www.snappcar.nlwww.snappcar.sewww.snappcar.com, www.snappcar.de eller någon annan SnappCar-webbplats samt de underliggande sidor som ger dig möjlighet att använda tjänsten.

Profil: en enskild profilsida som du skapar och administrerar när du registrerar dig som användare på plattformen. Hyresavtal:  avtalet  som  en  hyrestagare  och  en  ägare  ingår genom att använda plattformen för hyra av ett fordon. Uthyrningsavgift: priset för att hyra fordonet som hyrestagaren ochägaren överenskommit om, exklusive försäkringsavgiften, SnappCar-avgiften och eventuella tilläggsavgifter.

Hyresperiod: perioden  mellan  överlämnande  av  nycklar  vid hämtning  av  fordonet  av  hyrestagaren  och  tidpunkten  som

nycklarna returneras  av   hyrestagare till ägaren  när  fordonet

återlämnas.

Hyreskostnad: summan av hyresavgift, körsträcka, försäkringsavgift, SnappCar-avgift och eventuella tilläggsavgifter.

Hyresförfrågan: ett erbjudande från en hyrestagare att ingå ett

hyresavtal, då det kan skickas till ägaren via plattformen och enligt den process som SnappCar har fastställt.

Hyrestagare: personen som fungerar som hyrande part i samband med ett hyresavtal.

Service: tjänsten som SnappCar erbjuder dig, som består av att

erbjuda en plattform som gör det möjligt att hyra och hyra ut fordon mellan privatpersoner.


 

SnappCar:  företagsnamnet  på  CarShare  Ventures  BV,  ett privat aktiebolag i enlighet med nederländsk lag, med huvudkontor på Jaarbeursplein 6 i (3521 AL) Utrecht, Nederländerna, som är registrerat hos handelskammaren under nr 55839118, och/eller företag anslutna till det, inklusive men inte begränsattill Flexidrive Sverige AB.

SnappCar-avgift: förmedlingsavgiften som SnappCar tar ut av användare.

SnappForm: formuläret som hyrestagaren och ägaren gemensamt fyller i och bekräftar (elektroniskt) före hyresperiodens början och efter att hyresperioden avslutats. Efter att det är ifyllt kan formuläret laddas ner av hyrestagaren och   ägaren.   I  händelse  av  en  pappersversion  av  formuläret anses ”signering”motsvara ”bekräftelse”.

SnappCar IP: alla IP-rättigheter med avseende på tjänsten, plattformen och innehållet.

Användare: en fysisk person som skapat en profil på plattformen för att kunna använda tjänsten.

Fordon: en bil, passagerarbil, husbil eller annat motordrivet fordon med minst fyra hjul, för vilka ett allmänt körkort krävs. Verifierad   användare:   en   användare   som   SnappCar   har verifierat, i vilket sammanhang verifieringen har utförts med , och/eller baserat på en kombination av kontroller av olika data som tillhandahålls av användaren.

 

 

 

Artikel 2 Tillämplighet

• Dessa allmänna villkor reglerar tjänsten.

•  SnappCar  kan  närsomhelst  ändra  eller  komplettera  dessa  allmänna

villkor. Den senaste versionen av de allmänna villkoren finns på plattformen. I händelse av att de allmänna villkoren ändras kommer de nya allmänna villkoren att uppmärksammas vid din första användning av plattformen efter att ändringen har gjorts. Om du fortsätter att använda plattformen efter att dessa allmänna villkor har ändrats eller kompletterats, accepterar du därigenom oåterkalleligt de ändrade eller kompletterade allmänna villkoren. Om du inte accepterar de ändrade eller kompletterade allmänna villkoren är ditt enda alternativ att inte längre använda tjänsten och inaktivera din profil och/eller radera den (eller få den raderad).

• Som ett resultat av SnappCars förmedling kan ett hyresavtal ingås av

hyrestagaren och ägaren. SnappCar är inte part i hyresavtalet.

• Dessa allmänna villkor gäller mellan SnappCar och användaren. Andra dokument och information som finns på plattformen är endast avsedda för information.

 

Artikel 3 Registrering och profil


 

3.1 För att kunna använda tjänsten måste du registrera dig som användare och skapa en profil.

3.2 Du garanterar att all information i din profil är korrekt, fullständig, exakt och

relevant. Att du medger riktigheten och fullständigheten av informationen är extremt viktigt för att plattformen och tjänsten ska fungera optimalt. Du erkänner att du själv är ansvarig för riktigheten och fullständigheten av den information som tillhandahålls och alla konsekvenser av felaktig, ofullständig eller felaktig information i din profil. Du bekräftar att all skada som du, SnappCar eller en tredje part uppbär till följd av att din information är felaktig eller ofullständig är helt på egen risk och bekostnad, såvida inte obligatoriska bestämmelser i lag föreskriver något annat.

3.3 Informationen som du tillhandahåller under registreringsprocessen kommer att lagras i en databas och behandlas i enlighet med sekretess- och cookiepolicyn,

som du hittar här [hyperlänk & hyperlänk].

3.4 Du får inte registrera dig som användare mer än en (1) gång och/eller skapa mer än en (1) profil vid något som helst tillfälle på plattformen.

3.5 Du är själv ansvarig för att hålla din kombination av ditt lösenord och användarnamn hemligt. Du får inte tillhandahålla ditt användarnamn och / eller

lösenord till tredje part eller ge tredje part åtkomst till din profil på något sätt. Du ansvarar därför själv för all användning som görs av plattformen med ditt användarnamn och lösenord. SnappCar har rätt att anta att du faktiskt är den person som loggar in med ditt användarnamn och lösenord. Du måste informera SnappCar så snart som möjligt så snart du har någon anledning att misstänka att ett användarnamn eller lösenord har blivit känt för obehöriga parter. Du är också skyldig att vidta effektiva åtgärder, såsom att ändra lösenordet.

3.6 SnappCar förbehåller sig rätten att vägra din registrering som användare på plattformen om de säkerhetskontroller som tillämpas av SnappCar inte lyckas

och/eller om de krav som ställs av SnappCar inte kan uppfyllas. Dessa kontroller och krav kan inkludera eller vara relaterade till:

I. Verifiering av identitet ("Är du den du säger att du är?"); II. Verifiering av körkort ("Kan och får du köra?")

III. Betalning och kreditvärdighet ("Kan och kommer du att uppfylla dina

betalningsförpliktelser?")

IV. Riskbedömning ("Vad är risken för bedrägeri, missbruk, skada eller

andra problem?")

V. SnappCar-historik ("Har du alltid varit en bra SnappCar-användare?") Har det inte förekommit något tidigare blockering, borttagning, betalning, insamling eller oönskat beteende på plattformen?");

 

3.7 SnappCar har  rätt att när  som helst radera en profil,  inklusive,  men  inte begränsat till, om en användare inte (eller inte längre) uppfyller de kontroller eller krav  som  anges  i  artikel  3.6,  i   händelse  av  klagomål  om  användaren  som SnappCar   får   från   andra    användare,   betalning,   felaktig   användning   av plattformen, underlåtenhet att följa hyresavtalet eller allmänna villkor och/eller om det kan antas att plattformens säkerhet står på spel. SnappCar är inte skyldig att kommunicera exakt(a) grund(er) för blockering och/eller borttagning.


 

 

 

Artikel 4 Användarkrav

4.1 En registrering som användare, användningen av tjänsten och ingående av ett hyresavtal omfattas av följande villkor:

• Om du vill har ett fordon måste du vara minst 21 år och ha ett giltigt körkort (för

den fordonskategori du vill hyra) i minst 12 månader.

• Du måste ha ett giltigt identitetsbevis (ett pass eller identitetskort) och ett giltigt körkort och du måste ha laddat upp dessa dokument i din profil i enlighet med de krav som anges i det avseendet, om och i den mån det begärs.

• Under de två år som föregick ingåendet av ett hyresavtal och / eller registrering

som användare får du inte ha varit inblandad i mer än två anspråk på skador på

fordon som du är/kommer att vara direkt eller indirekt ansvarig för.

• Under de åtta år som föregick ingåendet av hyresavtalet som hyrestagare:

•  du  får  inte ha uteslutits  eller  vägrats  av  något  försäkringsbolag,  till exempel, men inte begränsat till, till följd av avtalsbrott, betalningsefterskott, bedrägeri, felaktigt eller dåligt beteende eller på annat

sätt,  och  av  dessa  skäl  har  inga   ytterligare  krav  har  fastställts  med avseende  på  en  försäkring  som  du  har  tecknat  eller  i  ditt  namn,  till exempel,  men  inte  begränsat  till,  högre  premier,  en  högre  självrisk och/eller begränsning av täckningen; och

•  du  får  inte  ha  funnits  skyldig  till  att  ha  kört  påverkad  (av  alkohol

och/eller    droger),    kört     farligt,    kört     utan    försäkring    och/eller

försäkringsbedrägeri.

•  Du  som  hyrestagare  inte  tar  några  mediciner  och  har  ingen  begränsning,

funktionshinder och/eller sjukdom som kan påverka din körförmåga negativt.

• Du har fyllt i din profil helt sanningsenligt och har laddat upp ett nytt foto av dig

själv i din profil som ditt profilfoto (som måste ha en tydlig likhet), i enlighet med

de krav som anges i det avseendet.

• Du har samtyckt till och accepterat (I den mån det är nödvändigt) dessa allmänt

villkor,  sekretess-  och  cookiepolicyn  och  straffpolicyn,  som  du  hittar  här

[hyperlänkar].

4.2 Genom att registrera dig som användare, använda tjänsten och/eller ingå ett

hyresavtal garanterar du att du uppfyller (och fortsätter att uppfylla) alla ovan angivna krav. I händelse av att du inte (eller inte längre) följer dessa villkor får du inte (eller inte längre) använda tjänsten som användare och SnappCar har rätt att utesluta dig från att använda tjänsten och för att radera din profil.

4.3 Du själv är fullt ansvarig för alla skador och kostnader som du, SnappCar

och/eller tredje part uppbär till följd av att du inte (eller inte längre) uppfyller kraven ovan.

4.4 SnappCar och försäkringsgivaren har rätt att verifiera användarens identitet, kreditvärdighet,   historia   av   straffrättsliga   händelser   och   försäkrings-   och

skadeanmälan genom att konsultera tredje parts databaser.

4.5 SnappCar förbehåller sig rätten att fastställa ytterligare krav och/eller villkor för användningen och/eller din registrering som användare, till exempel (men inte


 

begränsat till) krav för kontroll och verifiering av identitet (data), fordonets skick och/eller andra transaktionsuppgifter.

 

Artikel 5 Krav avseende ägaren och fordonet

5.1 Följande villkor gäller, utöver de villkor som anges i artiklarna 3 och 4, för en registrering som ägare:

 

• Alla fordon som erbjuds att hyra måste vara registrerade i din profil.

• Du garanterar att alla fordon du erbjuder uppfyller följande krav:

• alla säkerhetskrav som gäller i det land där fordonet hyrs ut;

•  Fordonet  är  felfritt,   såvida inte  annat uttryckligen   överenskommits  i

hyresavtalet med hyrestagaren och registrerats i SnappForm;

•  Fordonet  måste  åtminstone  vara  försäkrat  för  lagstadgat  ansvar  från

tredje part;

• Alla skatter, inklusive vägskatt, avseende fordonet har betalats i rätt tid.

• Fordonet har ett giltigt registreringsnummer som är registrerat i det land

där fordonet hyrs ut.

• du är ensam ägare av fordonet (eller du måste i förväg lämna in en

skriftlig fullmakt som visar att den rättmätiga ägaren har bemyndigat dig att hyra ut fordonet med hjälp av plattformen).

• I egenskap av en hyrbil är ägaren ansvarig för att erhålla nödvändigt tillstånd från leasingföretaget, som du måste, om så önskas, kunna visa upp/lämna in om du blir ombedd att göra det;

• Om ett erbjudet fordon är registrerat i en juridisk persons namn är

ägaren  ansvarig  för  att  erhålla  nödvändigt  tillstånd  från  den juridiska personen, vilket du också måste kunna visa/bekräfta om du blir ombedd att göra det;

• Fordonet har genomgått allt normalt underhåll enligt råd från tillverkaren

av fordonet; och

• Fordonet kan användas på normalt sätt och har tillräckliga vätskor, inklusive, men inte begränsat till, motorolja, bromsvätska, kylvätska etc, såvida inte annat uttryckligen överenskommits i hyresavtalet med hyrestagaren.

 

5.2 Ägaren måste alltid se till att hans profil och bilderna på hans fordon är uppdaterade. En tydlig och komplett uppsättning fotografier av fordonet måste finnas tillgänglig och denna uppsättning måste uppdateras regelbundet (minst en gång i månaden) för att fastställa och bevisa fordonets nuvarande tillstånd (och eventuella   befintliga  skador  och/eller  repor  och  bucklor).  SnappCar rekommenderar att fordonets registreringsnummer skyddas eller görs osynligt på bilderna.

5.3 I händelse av att ett fordon vid någon tidpunkt inte längre överensstämmer med ovannämnda krav, måste du ta bort fordonet från din profil och avsluta alla

pågående bokningar eller hyresavtal och/eller avvisa alla hyresförfrågningar.

5.4 SnappCar har rätt att närsomhelst ta bort fordonet från plattformen och avsluta alla pågående bokningar eller hyresavtal och/eller avvisa alla hyresförfrågningar,


 

om vi misstänker och/eller har bevis för att fordonet inte längre uppfyller ett eller flera av kraven I  artikel 5.1 under b,  till exempel (men  inte begränsat till) I händelse av ett över genomsnittet antal avbrottsaviseringar för ett fordon eller om SnappCar meddelas av ett leasingföretag att tillståndet som avses i artikel 5.1 under b har upphävts.

5.5 Det är inte tillåtet att lägga till i profilen och/eller att hyra ut mer än tre (3) fordon   på    plattformen,    om   inte   tidigare    uttryckligt   tillstånd   har   givits. Kommersiell leasing av fordon är inte tillåten.

5.6 Det är inte tillåtet att erbjuda samma fordon genom flera eller olika profiler.

5.7 Det är inte tillåtet att erbjuda ett fordon som använder plattformen och / eller ingå ett hyresavtal med en hyresgäst som är medlem i ägarens familj (inklusive, men inte begränsat till, föräldrar, bröder eller systrar, barn) som är tillfälligt eller permanent medlem i samma hushåll och/eller bosatt på samma adress.

5.8  För  utförandet  av  tjänsten  har  SnappCar  och  försäkringsgivaren  rätt  att verifiera specifikationerna (såsom till exempel värde och ålder), försäkringshistorik, kriminalregister och skadeshistorik för fordon genom att konsultera tredje parts databaser.

5.9 SnappCar har rätt att vägra och/eller radera registreringen av ett fordon utan

att behöva ange skälen till detta.

5.10 I den mån SnappCar erbjuder dig funktioner för att fatta beslut (eller för att fatta bättre beslut) med avseende på nuvarande eller potentiella hyrestagare, hyresförfrågningar, hyrespriser eller andra frågor, accepterar du att detta erbjuds

enbart som stöd. Du accepterar att du själv alltid är fullt ansvarig för att erbjuda ett    fordon,    fastställa   hyresavgiften   och   körsträcka,   acceptera   eller   avvisa

hyresförfrågningar, användningen av tjänsten och ingå ett hyresavtal.

5.11  Du  själv  är  också  helt  ansvarig  för  alla  skador  och  kostnader  som  är resultatet av det faktum att du och/eller ditt/dina fordon inte är (eller inte längre

är) helt i enlighet med ovanstående krav. Detta innebär att, till exempel (men inte begränsat till), i händelse av en (tidig) uppsägning av hyresavtaletpå grund av

slitage  och/eller  dåligt   underhåll  av  fordonet,  måste  ägaren  återbetala  den betalade hyresavgiften till hyrestagaren pro rata samt ersätta eventuella tilläggskostnader (som till exempel reparationskostnader eller aktiverad vägassistans).

 

Artikel 6 Plattformen

6.1 Du accepterar att SnappCar endast erbjuder en plattform där du kan komma I kontakt med andra användare för att ingå ett hyresavtal. SnappCar erbjuder endast plattformen och har ingen vetskap om och/eller involvering i informationen (som också inkluderar profilinformationen) som du eller andra användare utbyter med

hjälp  av  plattformen  och  de  fordon  som  görs  tillgängliga   med  hjälp  av plattformen. SnappCar är således inte part i hyresavtalet och kan därför inte ta något ansvar för det.

6.2 SnappCar erbjuder plattformen "som den är". Du accepterar att tjänsten endast

innehåller funktionalitet och andra egenskaper som du ser dem på plattformen vid

den tidpunkt då du använder den. SnappCar förbehåller sig rätten (oavsett vad) att erbjuda vissa tjänster och funktioner i Tjänsten till (en del av) sina användare


 

baserat på objektiva kriterier. SnappCar utesluter uttryckligen och reservationslöst alla garantier, åtaganden och skadestånd av något slag, inklusive men inte begränsat till, garantier, åtaganden med avseende på kvaliteten, fullständigheten, säkerheten, lagligheten och korrektheten hos tjänsten (och användningen därav), plattformen (och användningen därav) samt informationen som erbjuds på den, såvida inte dessa allmänna villkor föreskriver något annat.

6.3 Du accepterar att SnappCar alltid har rätt att ändra, modifiera och/eller stänga plattformen eller tjänsten utan att vara skadeansvarig gentemot dig. Om du inte

accepterar några förändringar och/eller ändringar är det enda sättet att inte längre använda tjänsten och plattformen och att ta bort din profil.

6.4 SnappCar garanterar inte att tjänsten kommer vara tillgänglig hela tiden och utan några avbrott eller haverier. Anledningar till att tjänsten kan haverera inkluderar,     men    är    inte    begränsad    till,    störningar    på    Internet    eller

telefonanslutning, eller hos tjänsteleverantörer, eller som ett resultat av virus eller andra fel/defekter. Du accepterar att SnappCar inte är ansvarigt gentemot dig för skador som härrör från eller som är resultatet av att tjänsten tillfälligt eller permanent är otillgänglig eller till följd av att tjänsten tillfälligt eller permanent går sönder under användningen.

6.5  Du  accepterar  att  SnappCar  har  rätt  att  tillfälligt   eller  permanent  stänga tjänsten  och/eller  att  begränsa  användningen  av  Tjänsten,  utan  att  någon föregående  anmälan  krävs  och  utan  att   vara  ansvarig  gentemot  dig  som  ett resultat, i händelse av att SnappCar är av åsikt att det är nödvändigt att göra det, till exempel i samband med rimligt nödvändigt underhåll av plattformen.

6.6 Du accepterar fullt ansvar gentemot SnappCar och eventuell tredje part för all

information som du gör tillgänglig med din profil eller som du utbyter på annat sätt i samband med ett hyresavtal, försäkringsavtal och/eller hyresförfrågan.

6.7 Du accepterar att SnappCar inte ger och inte kan ge någon som helst garanti avseende fordon som erbjuds med hjälp av plattformen och att vi inte har kontrollerat den information som görs tillgänglig via plattformen, med hjälp av

profiler eller på något annat sätt, och att vi inte tar något ansvar för sådan information. Dessutom accepterar du att du inte kan hålla SnappCar ansvarigt på något sätt, såvida inte dessa allmänna villkor uttryckligen föreskriver något annat.

6.8 SnappCar har alltid rätt att ta bort recensioner om hyrestagare eller ägare som publiceras på plattformen om relevanta recensioner inte är underbyggda, felaktiga

eller oförenliga med standarder och värden.

 

Artikel 7 Ingående av hyresavtal

7.1 a) Hyresavgiften kommer att fastställas av ägaren, inom de lägsta och högsta belopp som SnappCar anger och eventuella ytterligare instruktioner.

b) SnappCar har rätt att ta ut ytterligare avgifter, såsom SnappCar-avgiften och försäkringsavgiften, samt tilläggsavgifter baserade på en etablerad riskprofil, till exempel i samband med användarens ålder, tillverkningsår eller värdet på fordonet,  eller  en  extra  avgift å  försäkringsgivarens  vägnar  (till  exempel  en tilläggsavgift för täckning utomlands om så krävs) eller en tilläggsavgift baserad på användarens val (till exempel i samband med vägassistans).


 

c) Ägaren kommer också att ställa in körsträckan. De "fria kilometerna" (antalet kilometer för vilka ingen avgift måste betalas) kommer att bestämmas av ägaren, om tillämpligt inom ramen för instruktionerna från SnappCar. Det är inte tillåtet att reglera körsträckan  mellan   varandra och/eller  kräva in  andra avgifter  från hyrestagaren eller reglera andra kostnader sinsemellan.

7.2  Hyrestagare   har  rätt  att  skicka  in  flera  hyresförfrågningar,  upp  till  det maximala antalet som anges på plattformen.

7.3 Den berörda ägaren kommer att få ett meddelande om hyresförfrågan. Ägaren

bör ange på plattformen om han vill acceptera hyresförfrågan.

7.4 Hyresavtalet anses ha ingåtts vid den tidpunkt då ägaren accepterar hyresgtagarens   hyresförfrågan   via   plattformen.   SnappCar   är   inte   part   i hyresavtalet. SnappCar fungerar endast som mellanhand genom att erbjuda plattformen och underlätta betalning.

7.5 Hyrestagare får inte hyra mer än ett (1) fordon via plattformen under samma period eller i perioder som överlappar varandra. Efter att ett hyresavtal har ingåtts och  hyresavgiften  betalats  annulleras  alla  utestående   hyresförfrågningar  för samma och/eller överlappande period automatiskt.

 

Artikel 8 Skyldigheter enligt hyresavtalet

8.1 Under hyresperioden är hyrestagaren ansvarig för fordonet och för alla kostnader som är relaterade till fordonets status, läge och säkerhet.

8.2 Hyrestagaren garanterar att han kommer att använda fordonet med tillbörlig aktsamhet och på ett ansvarsfullt sätt, och i enlighet med reglerna för uppförande eftersom de har gjorts tillgängliga på plattformen.

8.3 Hyrestagare har inte tillåtelse att låta någon annan än hyrestagaren själv att hämta,  köra  eller  returnera  fordonet,  såvida  inte  (I)  den  andra  föraren  är registrerad hos SnappCar som en "verifierad användare"; (II) den andra föraren har rapporterats  till SnappCar  i förväg; och  (III)  hyrestagaren  har  informerat ägaren i detta avseende.

8.4 Innan ägaren överlåter fordonet till hyrestagaren som ett resultat av hyresavtalet, måste ägaren och hyrestagaren fylla i all information på SnappForm, korrekt och fullständigt, och bekräfta den med hjälp av plattformen (checka in). SnappForms del i hyresavtalet. Hyrestagaren och ägaren är fullt ansvariga för korrekt och fullständig fyllning av all information och för korrekt in- och utcheckning med hjälp av plattformen och/eller SnappCar-applikationen.

8.5 Ägaren måste förhindra hyrestagaren från att ta fordonet i händelse av att ägaren av rimliga skäl anser att hyresgästen:

• inte uppfyller villkoren för en hyrestagare enligt artikel 4;

• är olämplig att köra fordonet av någon anledning;

• inte kan identifiera sig själv, till exempel genom att visa ett giltigt körkort eller

pass/ID (för att identifiera sig);

• kan inte visa bekräftelse på hyresavtalet med rätt bokningsnummer; eller

• vägrar att fylla i korrekt och fullständig information via Snappar-applikationen och/eller SnappForm och/eller vägrar att checka in.

I de fall som anges ovan kan ägaren säga upp hyresavtalet utan att några kostnader eller påföljder förfaller.


 

8.6 Hyrestagaren får inte ta fordonet i händelse av att hyrestagaren av rimliga skäl anser att ägaren:

• och/eller fordonet inte överensstämmer med villkoren i artiklarna 4 och 5;

• misslyckas med att informera om eventuella skador på fordonet på ett korrekt och  fullständigt  sätt  via  plattformen,  SnappCar-applikationen  och/eller SnappForm;

•  vägrar  att fylla  i annan  information   korrekt och   fullständigt via SnappCar- applikationen och/eller SnappForm och/eller vägrar att checka in.

I de fall som anges ovan kan hyrestagaren säga upp hyresavtalet utan att några kostnader eller påföljder förfaller och hyrestagaren kommer att få återbetalningen av hyresavgiften från ägaren.

8.7 Hyrestagaren ansvarar för att returnera fordonet:

• på datum och vid tidpunkt och plats enligt överenskommelse i hyresavtalet. Om returplatsen inte (exakt) har avtalats i hyresavtalet, måste hyrestagaren återföra fordonet

till en tillåten parkeringsplats, som uttryckligen godkänns av ägaren;

• utan att någon av hyrestagarens personliga ägodelar lämnas kvar i fordonet;

• inklusive alla nycklar och papper och/eller annan dokumentation och material (inklusive reservmaterial) och tillbehör, inklusive, men inte begränsat till, reservhjulet, domkraft och allt annat material som fanns i fordonet vid tid då fordonet gjordes tillgängligt för hyrestagaren;

• Med bränslemätaren i samma inställning som när fordonet togs i besittning, såvida inte annat överenskommits (och fastställts av parterna I SnappForm eller på annat sätt, enligt SnappCar)

• I samma skick som fordonet var när det togs över, såvida inte annat avtalats och

registrerats I SnappForm.

8.8 Hyrestagaren är fullt ansvarig för alla skador som ägaren, SnappCar och/eller

tredje part drabbas av till följd av hyrestagarens underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter helt eller delvis. Dessutom accepterar hyrestagaren det ansvar som anges ovan, liksom skyldigheten att samarbeta för hantera ett skadeståndsanspråk och accepterar påföljdssystemet och de påföljder som anges i straffpolicyn [hyperänk] som SnappCar kan införa och återkräva, dessutom till den faktiska skada som ägaren eller SnappCar har lidit.

8.9  Efter  att  hyresperioden  är  slut  kommer  hyrestagaren  och  ägaren  att  vara skyldiga att på SnappForm använda plattformen om fordonet skadats, liksom att rapportera vägmätare/körsträcka och bränslenivå i fordonet.           Hyrestagaren och ägaren är skyldiga att tillsammans signera/verifiera på SnappForm (och för att

checka ut). Om en av de två parterna vägrar att bekräfta SnappForm och checka ut gemensamt, kommer båda parter att vara tvungna att meddela SnappCar omedelbart via e-post, med en förklaring och att underbygga detta med bevis (till exempel med foton).

8.10 I överensstämmelse med artikel 5.2 av dessa villkor måste ägaren se till att

dess profil och bilderna på fordonet är uppdaterade. Dessutom måste ägaren inspektera fordonet efter varje transaktion och avgöra om fordonets skick fortfarande är korrekt och uppdaterat. Om det finns några ändringar (till exempel skador) måste ägaren lägga till nya uppdaterade bilder i sin profil.


 

8.11 Försäkringsgivarens villkor gäller för den period inom vilken skada, som har inträffat under   hyresperioden,  ska  rapporteras,  samt om bilder  måste skickas. Försäkringsgivaren avgör också om det finns täckning för skadan.

8.12 Hyresgästen och ägaren är fullt ansvariga för att korrekt och fullständigt följa, fylla i, kontrollera och slutföra SnappCar-applikationen och SnappForm, inklusive  att  checka  in  och  ut  korrekt  och  i  rätt  tid.  SnappForm  ingår  i hyresavtalet och kan laddas ner av hyresgästen och ägaren efter bekräftelse.

8.13 I händelse av felaktigheter i SnappForm måste användaren rapportera till

SnappCar   Support   så   snart    som   möjligt,   men   senast   48   timmar    efter hyresperiodens slut.

8.14 SnappCar är inte part i hyresavtalet och/eller försäkringsavtalet. Det är därför hyresgästens och ägarens ansvar att själva hitta en lösning på alla konflikter som uppstår.

 

Artikel 9 Hyresavtalets löptid och uppsägning

9.1 Hyresavtalet kommer att ingås för hyresperioden och upphör automatiskt när hyresperioden upphör och efter att betalningen har gjorts i sin helhet. Hyrestagare och ägaren får säga upp hyresavtalet i förtid endast i enlighet med straffpolicyn

[hyperlänk].

9.2 Återlämnande av fordonet vid en tidigare tidpunkt än den tid som överenskommits i hyresavtalet leder inte till att hyresavtalet sägs upp och/eller helt eller delvis återbetalning av hyreskostnaden.

9.3 SnappCar måste ta emot hyresavgiften, samt SnappCarr-avgiften, försäkringsavgiften och andra tillämpliga avgifter I sin helhet innan den avsedda

hyresperioden börjar.

9.4 Parterna får förlänga hyresavtalet till slutet av den avsedda bokningsperioden. När det gäller en förlängning av bokningsperioden måste samma procedur följas

som proceduren som följts för att ingå det ursprungliga hyresavtalet. Om ägaren inte accepterar begäran om förlängning av hyresavtalet, gäller den ursprungliga

bokningsperioden enligt vad som anges i hyresavtalet. Hyrestagaren måste returnera fordonet i rätt tid inom den ursprungliga bokningsperioden. Dessa allmänna    villkor   kommer   också   att    gälla   i   tillämpliga   delar   för   alla (överenskomna) förlängningar av hyresavtalet.

9.6  Parterna  kan  återkalla  hyresavtalet  inom  14  dagar  efter  ingående  av

hyresavtalet enligt vad som anges i avsnitt 7.4 ovan. Hyresavtalet kan dock inte dras tillbaka av någon av parterna efter hyresperiodens början. Från och med början av hyresperioden förväntas hyresavtalet fullgöras i sin helhet med avseende på ångerrätten.

 

Artikel 10 Skador, försäkringar och påföljder

10.1 Försäkringsavtalet kommer att ingås samtidigt som hyresavtalet ingås. Försäkringsavtalet beror  på hyresavtalet och   hyresperioden.  Försäkringsavtalet regleras av försäkringsgivarens försäkringsvillkor. Om det föreskrivna förfarandet

inte följs för ingående av hyresavtalet eller någon förlängning av det, kommer

fordonet inte att vara försäkrat.


 

10.2   Hyrestagaren   är   helt   ansvarig   för   eventuella   skador.    Skador    måste rapporteras till försäkringsgivaren inom en viss period efter hyresperiodens slut. Perioden bestäms av försäkringsgivaren och fastställs i försäkringsavtalet.

10.3 Om skador täcks av försäkringsavtalet är hyrestagaren skyldig  att betala endast självrisken.

10.4 I händelse av skada måste hyrestagaren stanna i närheten av fordonet tills vägassistans  anländer  eller  tills  det  uttryckligen  har  avtalats  att   fordonet  kan lämnas kvar.

10.5 Självriskens storlek kan variera beroende på faktorer som fordonets ålder och värde. Som en extra tjänst kan SnappCar erbjuda hyrestagaren möjlighet att betala av eller minska självrisken till ett fast belopp per hyresdag.

10.6 Om hyrestagaren har betalat av självrisken och skada uppstår har SnappCar rätt att kräva en förskottsbetalning på självrisken från hyrestagaren.

10.7  Försäkringsgivaren  bestämmer  försäkringsvillkoren    och  om  det  finns täckning enligt försäkringsavtalet. SnappCar är inte part i hyresavtalet. Om skador inte täcks av försäkringsavtalet och/eller en konflikt uppstår om det, måste användarna (och/eller med försäkringsgivaren) lösa skadorna sinsemellan.

10.8 Försäkringsgivaren kan och har rätt att som villkor för täckning föreskriva att

hyrestagare och/eller ägare måste lämna in en fullständigt ifylld och bekräftad (och/eller undertecknad) SnappForm och att hyrestagaren och/eller ägaren måste skicka in ett helt ifyllt och undertecknat europeiskt ansökningsformulär.

I händelse av att hyrestagaren eller ägaren inte samarbetar eller inte samarbetar tillräckligt i det avseendet är den parten själv ansvarig för eventuella skador som uppstår.  Således  inkluderar  detta,  men  är  inte  begränsat  till,  den  skada  som

uppstår och inte täcks av försäkringsgivaren eftersom användarna inte har samarbetat eller inte har samarbetat tillräckligt.

10.9 I händelse av att det blir uppenbart att en ägare försöker överföra skador som redan orsakats på fordonet till en hyrestagare, de faktiska kostnaderna för den nödvändiga   förlustbedömningen,     skadereglering     och    extra    administrativa

handlingar (såsom inkludering i rapporterings- och kontrollsystem som används av försäkringsgivaren och som rapporterar försäkringsbedrägerier till polisen) kommer detta att täckas av ägaren, plus en administrativ påföljd enligt vad som anges i straffpolicyn. Det beloppet kommer att vara minst 1000 EUR för varje incident. Ägaren kommer också att uteslutas från SnappCar-plattformen. Det kan också få konsekvenser och (möjligen) leda till uteslutning hos försäkringsgivaren.

10.10 Ägaren är själv ansvarig för varje anmälan som görs till sitt nuvarande försäkringsbolag om att fordonet kommer att hyras ut. Ägaren är själv ansvarig för att efterlevnaden av villkoren inför sitt befintliga försäkringsbolag och måste till  exempel  själv  uppskatta  om  antalet  kilometer  per  år  med  avseende  på

nuvarande försäkring  ska ändras och  meddela aktuell försäkringsgivare i det avseendet.

10.11 SnappCar bestämmer straffpolicyn och har rätt att ålägga användare böter. Den senaste versionen av straffpolicyn finns [här - hyperlänk]. SnappCar är inte

skyldig att ålägga böter (och/eller betala insamlade böter till ägare).

 

Artikel 11 Betalning


 

11.1 Hyrestagaren betalar hyresavgiften enligt överenskommelsen i hyresavtalet. Hyresavgiften, samt SnappCar-avgiften, försäkringsavgiften och andra tillämpliga tilläggsavgifter  måste  ha   betalats  helt  innan  hyresperioden  påbörjas. Miljöavgiften, liksom SnappCar-avgiften och försäkringsavgiften i förhållande till körsträcka, måste ha betalats i sin helhet, i enlighet med artikel 11.8, efter att hyrestagaren och ägaren har bekräftat körsträckan.

11.2 Information om betalningsmetoder finns på plattformen [hyperlänk]. Alla betalningar  i förhållande till tjänsten hanteras  i samarbete med  en tredje part

(Stripe, se artikel 11.3). Alla betalningar kommer att göras till den tredje parten först, varefter den tredje parten distribuerar betalningarna till relevanta ägare efter det att det relevanta hyresavtalet har upphört, och till SnappCar och tredje part, såsom försäkringsbolaget.

11.3   Betalningshanteringstjänster   för   användare   på   SnappCar-plattformen

tillhandahålls av Stripe Connected Account Agreement, som inkluderar Stripes användarvillkor (gemensamt ”Stripe Services Agreement). Genom att godkänna dessa allmänna villkor eller fortsätta som användare på plattformen, godkänner du att du är bunden av Stripe Services-avtalet, eftersom detsamma kan ändras av Stripe då och då. Som ett villkor för att SnappCar möjliggör betalningshanteringstjänster via Stripe, samtycker du till att tillhandahålla SnappCar korrekt och fullständig information om dig och ditt företag, och du bemyndigar SnappCar att dela den och transaktionsinformation relaterad till din användning av de betalningshanteringstjänster som tillhandahålls av Stripe.

11.4 Om du inte accepterar Stripe Services-avtalet (och/eller inte uppfyller de villkor som Stripe ställer) kan SnappCar inte göra några betalningar. SnappCar är

inte skyldig att betala på något annat sätt.

11.5 Om hyrestagaren inte betalar SnappCar hyresavgiften och/eller tilläggskostnader  enligt  artikel  11.9  i  tid,  kan  SnappCar  överlåta  sitt  krav

gentemot hyrestagaren  till tredje part.  Denna tredje part kommer  att använda

Mollie  Payments  för  att  behandla  transaktioner.  I  detta  sammanhang  kan

hyrestagarens personuppgifter delas med Mollie Payments.

11.6 SnappCars information anses vara korrekt med avseende på fastställandet av beloppet för eventuell betalning till hyrestagaren eller ägaren.

11.7 SnappCar tar inget ansvar för misstag som gjorts vid ingående av hyresavtal, inklusive,   men   inte   begränsat   till,   misstag   med   avseende   på    profiler,

hyresperioder, hyresavgifter, fordon och körsträcka eller milavgifter.

11.8 Efter att hyresperioden är slut kommer körsträckan att hämtas från hyrestagaren omedelbart efter att antalet extra körda kilometer har bekräftats av hyrestagaren och ägaren. Miljöavgiften betalas sedan till ägaren efter att den har samlats in tillsammans med hyresavgiften.

11.9 Du accepterar att SnappCar kan ta ut extra kostnader och kan ta ut dem efter att hyresperioden är slut, som ett tillägg till hyrespriset, inklusive men inte begränsat till kostnader med avseende på:

• eventuella påföljder på grund av straffpolicyn;

•  bränslekostnader  (om  fordonet  har  returnerats  med  lägre  bränslenivå  än

överenskommet);

• städningskostnader (om fordonet blir smutsigt under hyresperioden);


 

• avgifter för vägassistans (täcks inte av den valda vägassistenttjänsten);

• Självrisken som kan gälla på grundval av försäkringsavtalet, som samlas in av

SnappCar på uppdrag av försäkringsgivaren;

• eventuella påföljder och procedurkostnader relaterade till parkering, trafik och/eller andra överträdelser, inklusive men inte begränsade till, bogseringskostnader eller kostnader relaterade till en hjulklämma som orsakas under hyresperioden och/eller av hyrestagaren;

•  förlust  eller  skada  till  följd  av  en  användares  underlåtenhet  att  följa  dessa

allmänna villkor, i den mån det är tillåtet enligt lag;

• förlust eller skada till följd av att användaren inte följer hyresavtalet, i den mån det är tillåtet enligt lag;

• Moms eller andra skatter som tas ut på belopp som avses i denna artikel eller

hyrespriset;

• eventuella förskottsbetalningar som SnappCar betalar till tredje part, inklusive

till exempel andra användare; och

• eventuella kostnader som härrör från återföring av automatiska inkasseringar på

bankkontot som är känt av SnappCar och indikerat av användaren.

11.10 Ägaren accepterar att om och i den mån SnappCar inte kan samla in de

extra kostnader som avses i art. 11.9 i dessa allmänna villkor är SnappCar inte skyldig att betala dessa extra kostnader till ägaren, oavsett den bakomliggande orsaken, inklusive om kostnaderna inte täcks av försäkringsavtalet.

11.11 Ägare är ansvariga för att följa alla lokala skatter och andra bestämmelser (inklusive skyldighet att betala skatt, såsom för inkomst och moms) som kan gälla för hyra eller hyra av ditt fordon. SnappCar betalar ingen moms på hyresavgiften

(mottagen  av  ägarna)  eller  på försäkringspremien  som användarna betalar   till försäkringsgivaren. SnappCar betalar bara moms i förhållande till SnappCar- avgiften som gynnar SnappCar (inte hyresavgiften).

 

11.12 Användaren bemyndigar SnappCar att debitera följande betalningar från det bankkontonummer som SnappCar känner till eller som används av användaren (eller kreditkortet) vid den tidpunkt då de uppstår:

• ett straff på grund av SnappCars straffpolicy;

• en avgift som ska betalas med avseende på tjänsten, inklusive körsträcka, SnappCar-avgift, försäkringsavgift och eventuella tilläggsavgifter;

• en avgift som ska som ska betalas med avseende på självrisken.

• en avgift som förfaller till förlust eller skada till följd av att användaren inte har följt dessa allmänna villkor; och

• eventuella förskottsbetalningar som betalas av SnappCar;

• En förskottsbetalning enligt artikel 10.6 i dessa allmänna villkor.

 

11.13 SnappCar har rätt att kräva en deposition.Vid registrering på plattformen ger hyrestagaren tillstånd, i den mån det är nödvändigt, att göra en insättning tillgänglig. SnappCar kan använda insättningen för att samla ut utestående skulder (till exempel för hyresavgiften) eller extra kostnader (som beskrivs i artikel 11.9), om   hyresgästen   inte   betalar   dessa   på   egen   hand.    Hyrestagaren   betalar


 

depositionen under eller före den första bokningen, varefter depositionen förblir tillgänglig för alla efterföljande bokningar.

11.14 SnappCar har rätt att kvitta förfallna belopp och/eller tillfälligt avbryta sin

tjänst.

 

Artikel 12 IP-rättigheter

12.1 Alla SnappCar IP är uteslutande ägda av CarShare Ventures BV och/eller dess licensgivare.

12.2 CarShare Ventures B.V. ger härmed användarna en begränsad, personlig, återkallbar rättighet som inte kan underlicencieras eller överföras för att använda SnappCar IP på det sätt som anges i dessa allmänna villkor.

12.3 Meddelanden eller indikationer med avseende på SnappCar IP får inte ändras på något sätt, inklusive, men inte begränsat till, att ta bort dem, göra dem oläsliga,

dölja eller ändra dem.

12.4 Varje direkt eller indirekt överträdelse av SnappCar IP är förbjuden. Du garanterar att du inte kommer att utföra några handlingar som direkt eller indirekt kan kränka eller skada SnappCar IP, inklusive men inte begränsat till att göra det

med hjälp av domännamn, trademarks, varumärken eller annonser (till exempel

med Google AdWords).

12.5 I den mån alla IP-rättigheter tillhör information som du inkluderar i din profil beviljar du härmed SnappCar, utan kostnad, en världsomspännande, ej belastad licens som kan vara underlicensierad och som inte är exklusiv att använda och

avslöja den informationen.

 

Artikel 13 Ansvar

13.1 SnappCar ansvarar enbart för direkta skador (som beskrivs nedan) som du upprätthåller till följd av en skyldig överträdelse och/eller felaktig handling från

SnappCars  sida,  med  förbehåll för  ett  maxbelopp  på 1000  EUR.  Under  inga omständigheter kommer SnappCars totala ansvar för varje incident och i händelse

av successiva incidenter för varje kalenderår att överstiga beloppet på 1 000 euro.

13.2 Direkt skada menas endast:

• materiella skador på varor;

• rimliga kostnader som uppkommer för att förhindra eller begränsa direkt skada och som kunde ha förväntats till följd av den händelse som ansvaret bygger på;

och

• rimliga kostnader som uppkommer för att avgöra orsaken till skadan, ansvaret,

den direkta skadan och rättelsen.

13.3 SnappCars ansvar för allt annat än direkt skada, inklusive följdskada, är utesluten.  I  detta  sammanhang  avses  följeskada  under  alla  omständigheter:

intäktsförlust, förlust av vinst, förlorat sparande,  minskad goodwill,   skada till följd av ett affärsavbrott, förluster, kostnader som uppkommer för att förhindra eller   bestämma   följdskada,   förlorad   egendom,   utbyte   av   eller    skada    på elektroniska data och/eller förluster på grund av förseningar.

13.4 SnappCar är under inga omständigheter under några omständigheter ansvariga för

skador till följd av:


 

• information som SnappCar får från tredje part eller information som placeras på

tredje parts webbplatser, som SnappCar hänvisar till;

• information som användarna placerar på plattformen eller i profiler;

• skada på eller förlust av egendom, inklusive ett fordon;

•  död  eller   skada,  såvida det inte är  resultatet  av en  avsiktlig  handling  eller

underlåtenhet eller grov vårdslöshet från SnappCars sida;

• trafik- eller parkeringsöverträdelser i samband med ett fordon;

• bränslekostnader i samband med ett fordon;

• en annan användares underlåtenhet att följa dessa allmänna villkor; och

• Uppsägning av ett hyresavtal, upphörande av tjänsten, borttagning av en profil

och/eller stängning av plattformen;

• Försäkringsgivarens bedömning av om skada(or) är berättigade till ersättning

(och beloppet för eventuell relaterad förmån/ersättning).

13.5 Denna begränsning av SnappCars ansvar är inte avsedd att utesluta ansvar från SnappCars sida för någon avsiktlig handling eller underlåtenhet och/eller avsiktlig hänsynslöshet från SnappCar själva (”egna handlingar”) och/eller dess underordnade.

13.6  Du  ersätter  SnappCar  för  alla skador  och  kostnader,  inklusive men  inte

begränsade  till,  skada  till  följd  av  en  faktisk  eller  påstådd  överträdelse  av SnappCar  IP,  fordringar   från  tredje part,  inkassokostnader,  lagstadgat kommersiellt intresse, förlust av vinst, eventuella påföljder eller böter som är skyldiga och kostnader för juridisk hjälp som SnappCar uppbär eller ådrar sig och som följer av (I) en skyldig överträdelse till följd av att du inte har följt de allmänna villkoren; (II) din användning av tjänsten; eller (III) en felaktig eller olaglig handling, inklusive, men inte begränsat till, en överträdelse eller överträdelse av hyresavtalet.

 

Artikel 14 Avslutning av profilen

14.1 Du har rätt att när som helst upphöra med  att använda tjänsten och  att

avsluta/radera din profil. Avslutandet av din profil påverkar inte hyresavtal som redan har  ingåtts före den  tidpunkt då din profil avslutades. Alla hyresförfrågningar kommer att annulleras.

14.2 Du accepterar att SnappCar har rätt att blockera din användning av tjänsten, att utesluta dig och/eller ta bort din profil, utan att vara ansvarig gentemot dig, i

händelse av att SnappCar finner att det finns anledning att göra det, till exempel men inte begränsat till, om du agerar i strid med någon bestämmelse som anges i dessa allmänna villkor.

14.3 I händelse av att efter att din profil har avslutats har du fortfarande rätt att få

en betalning och/eller fortfarande har ett saldo vid den tidpunkt då din profil

avslutas, kommer SnappCar att se till att dessa belopp betalas ut till dig.

14.4 Alla belopp som du är skyldig SnappCar förfaller till betalning omedelbart vid den tidpunkt då din profil avslutas.

 

Artikel 15  Diverse bestämmelser


 

15.1 Dessa allmänna villkor och alla tvister som härrör från och/eller är relaterade till dem regleras av obligatoriska och tillämpliga lagar och förordningar i det land där fordonet är registrerat och leasat.

15.2 Alla tvister som härrör från och/eller är relaterade till dessa allmänna villkor kommer  att  överlämnas  till  behörig  domstol  i   Utrecht,  såvida  inte  en  annan behörig domstol utses i enlighet med obligatoriska lagbestämmelser.

15.3 Om du har ett klagomål ska du först skicka detta till SnappCar via följande webbformulär [länk – helpcenter “aanvraag”]. Om ditt klagomål inte behandlas

till din tillfredsställelse, har du som konsument rätt att lämna in ditt klagomål via Europeiska unionens plattform (European Online Dispute Resolution Platform) http://ec. Europa.eu/odr

15.4 I händelse av att någon bestämmelse som anges i dessa allmänna villkor visar sig vara ogiltig eller föremål för ogiltigförklaring eller är eller blir ogiltig

helt eller delvis av någon annan anledning, kommer de andra bestämmelserna i de allmänna villkoren förbli helt i kraft. SnappCar kommer att ersätta den ogiltiga bestämmelsen med en bestämmelse som är giltig och vars rättsliga konsekvenser, med hänsyn tagen till innehållet och syftet med dessa allmänna villkor, är så nära som möjligt för den ogiltiga bestämmelsen.

15.5 SnappCar har rätt att överföra till tredje part eller att utfärda alla krav, befogenheter, rättigheter och skyldigheter och åtgärder som är relaterade till de allmänna villkoren och kommer att meddela dig om de gör det. Du förklarar härmed nunc pro tunc att du kommer att samarbeta med en sådan överföring eller pant och att  i händelse av en sådan överföring kommer tredje part att ha rätt att utöva alla rättigheter gentemot dig.

 

 

 

SNAPPCAR KEYLESS - VILLKOR

 

Keyless-villkoren är en del av SnappCars villkor och gäller endast SnappCar Keyless och alla användare som hyr eller hyr ut ett SnappCar Keyless-fordon.

 

Artikel 16 Ytterligare definitioner

SnappCar Keyless: Tjänst som tillhandahålls av SnappCar där ägare och hyrestagare inger en hyrestransaktion utan att

ägaren är närvarande personligen. SnappCar Keyless Technology: Teknik med vilket fordonet kan låsas och öppnas via SnappCar Keyless-appen eller SnappCar- plattformen och med vilken fordonets plats är registrerad.

 

Keyless ägaravtal: Avtal mellan SnappCar och ägaren för användning av Snappar Keyless.

 

Artikel 17 Keyless ägaravtal

För att hyra ut ett fordon med SnappCar Keyless måste SnappCar Keyless-teknik byggas

in i fordonet och ägaren måste ingå ett Keyless ägaravtal, på vilket dessa villkor också gäller.


 

 

Artikel 18 Incheckning och utcheckning, skada, försäkring

18.1  Användare som har hyresavtal via SnappCar Keyless  är   överens  om att

Fordonet kan fjärrlåsas med SnappCar Keyless-teknik (utan användarens ingripande).

18.2 Det ögonblick som användarna bekräftar nyckelöverföringen via plattformen i början av hyresperioden kommer att anses vara det ögonblick som hyresgästen låser upp och kommer åt fordonet med hjälp av SnappCar Keyless-teknik.

18.3 Det ögonblick som användarna bekräftar nyckelöverföringen via plattformen i slutet av hyresperioden kommer att anses vara det ögonblick som hyresgästen låser fordonet med SnappCar Keyless Technology.

18.4 Användare samtycker till att hyrestagare och ägare inte inspekterar fordonet tillsammans  före  och  efter  hyresperiodens  slut.  Därför  måste  hyrestagaren

inspektera fordonet med extra försiktighet i förväg och det rekommenderas starkt att ta bilder av befintliga skador och lägga till dessa bilder via SnappCar- plattformen.

18.5 I slutet av hyresperioden måste skador rapporteras i enlighet med de procedurer som beskrivs i dessa allmänna villkor. Hyrestagaren måste ta bilder av

fordonet vid utcheckningen (oavsett om skada har uppstått eller inte). Dessa foton kan läggas till via SnappCar-plattformen. Hyrestagaren måste kunna tillhandahålla fotografierna till SnappCar på begäran.

18.6 Användaren/användarna godkänner att ingen fysisk identitetskontroll av hyrestagaren är möjlig (som beskrivs i artikel 8.5 c i dessa allmänna villkor).

18.7   I    motsats   till   artikel   8.9   kan   ägaren   inte   göra   några    ändringar   i

utcheckningsförfarandet och informationen kommer automatiskt att godkännas. I händelse av felaktigheter i SnappForm kan ägaren rapportera till SnappCar- supporten. Detta måste göras så snart som möjligt, men under alla omständigheter inom 48 timmar efter hyresperiodens slut.

 

Artikel 19

Med hänvisning till artikel 6.4 kan SnappCar inte garantera att SnappCar Keyless-teknik alltid fungerar utan fel och/eller brister. Du accepterar att SnappCar inte är ansvarig

gentemot dig   för skador  som orsakas av  eller  till följd  av (tillfällig) otillgänglighet, (tillfälliga) funktionsstörningar eller (tillfällig) fel i SnappCar Keyless-tekniken.

 

Artikel 20 Sekretess och användardata

20.1 För att aktivera SnappCar Keyless-uthyrning samlar SnappCar in fordonets geografiska platsdata. Denna information begärs och bearbetas av SnappCar så att ägaren kan erbjuda fordonet för uthyrning via SnappCar Keyless och hyrestagaren

kan se fordonets plats.

20.2 SnappCar kan lagra, visa och analysera loggfilinformation såsom händelser, motor/bildiagnostik, status, plats och hastighet för upptäckt och förebyggande av bedrägerier. SnappCar [hyperlänk https://snappcar.nl/policies/nl/keyless-privacy-

policy] informerar användare om användning och bearbetning av data som samlas

in inom SnappCar Keyless.